گرامر افعال to be

گرامر افعال to be فعل های کمکی am و is و are

در زبان انگلیسی  در زمان حال ساده از فعل های کمکی am (هستم) is (هست) ، are (هستند) استفاده می شود و از  was  (بود)  و were (بودند)  در زمان گذشته و  been (بوده اند)  در حالت اسم مفعول در زمان حال کامل و گذشته کامل استفاده می شود.

اینها فعل کمکی هستند و گاهی به عنوان فعل اصلی نیز استفاده می گردند. فعل کمکی is برای مفرد و are برای جمع به کار برده می شود am هم برای I به کار می رود. am , is , are  را در جملات مثبت به صورت زیر به کار می بریم :

آن هست.                   It is

او هست . (مذکر)         He is

او هست. (مونث)        She is

من هستم.                I am

ما هستیم.                We are

آنها هستند.             They are

شما/تو هستید.        You are

به خاطر داشته باشید که ما در هنگام استفاده از he / she / it در انتهای فعل از حرف  استفاده می کنیم.

I work …. but he works

من کار میکنم …………اما او کار میکند.(همراه با s)

در جملات منفی گرامر amisare به صورت زیر است:

آن نیست                          It is not

او نیست (مذکر)               He is not

او نیست (مونث)             She is not

شما/تو نیستید             You are not

من نیستم                       I am not

آنها نیستند                They are not

ما نیستم                    We are not

برای سوالی کردن افعال am , is , are در زمان حال جای فاعل و فعل را عوض می کنیم :

Am I a student?  Yes, I am

آیا من یک زبان آموزم؟  بله من هستم

سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند. در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از ” آیا ” استفاده می کنیم .

باید توجه داشته باشیم که am not شکل مخفف ندارد .

زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدادار باشد ( o , i , u , e , a ) برای سهولت خواندن به جای a از an استفاده می کنیم 

  .It is an orange

گرامر افعال to be فعل های کمکی am و is و are

برای پرسش منفی فعل های کمکی am , is , are دو راه وجود دارد :

الف : محاوره ای         

             ?Q :Are not they your friend

ب : رسمی و اداری       

             ?Q :Are they not your friend

برای گذشته فعل های کمکی am , is , are از was برای مفرد و were برای جمع استفاده می کنیم . برای منفی کردن این افعال am ,   is , are  در زمان گذشته ، بعد از was/were کلمه not را اضافه می کنیم.

.I was not at home last night

شب گذشته من در خانه نبودم.

برای سوالی کردن فعل های کمکی am , is , are در زمان گذشته جای فعل و فاعل را عوض می کنیم.

?Q: Was I at home last night

آیا من شب گذشته در خانه بودم؟

حالت سوالی

شکل منفی و کوتاه شده

شکل مثبت و کوتاه شده

?Am I

آیا من هستم؟

I am not: I’m not

من نیستم

I am: I’m

من هستم

?Are you

آیا شما هستید؟/تو هستی؟

You are not: you aren’t

تو/شما نیستید

You are: you’re

شما/تو هستی

?Is he

آیا او (مذکر) هست؟

He is not: he isn’t

او نیست

He is: he’s

او(مذکر) است

?Is she

آیا او (مونث) هست؟

She is not: she isn’t

او نیست

She is: she’s

او (مونث) است

?Is it

آیا آن هست؟

It is not: it isn’t

آن نیست

It is: it’s

این(اشیا) است

?Are we

آیا ما هستیم؟

We are not: we aren’t

ما نیستیم.

We are: we’re

ما هستیم.

?Are they

آیا آنها هستند؟

(They are not (they aren’t

آنها نیستند.

They are: they’re

آنها هستند

0 0 آرا
Article Rating
اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
0 Comments
بازخورد های آنلاین
نمایش تمام نظر ها
0
لطفا نظر دهیدx