اینجا آموزشگاه سفیران است.
یک جامعه یادگیری آنلاین و آفلاین

اين مركز با قابليتهای فراوان خود با شركتها و ادارات مختلفی تا كنون جهت آموزش زبانهای همكاری داشته است. آموزش در اين مراكز با توجه به نيازهای ضروری سازمانهای مربوطه تنظيم می گردد. همچنين در مراكزی كه نياز به آموزش مهارت گفتاری و شنيداری ، بصورت عادی و تجاری داشته اند كلاسهای مربوطه برگزار گرديده است. ودر پايان هر دوره گواهينامه مورد تائيد ادارات را ارائه نموده است. اين كلاسها شامل برگزاری كلاسهای آمادگی آزمونهای بين المللیIELTS وTOEFL، نامه نگاری _ زبان تجاری_ زبان اختصاصی مديران وديگر كلاسهای ضروری موسسات و شركتها و ادارات بوده است.

همكاری موسسه هم با اعزام استاد به اين مراكز عملی شده و هم نيروهای اعزامی اين شركتها ادارات و سازمانها را در خود موسسه آموزش داده است.

 

15600+

دانشجو

5016+

دوره

برنده

جوایز

#تیم تیم آموزشی آموزشگاه زبان سفیران

معرفی تیم آموزش آموزشگاه زبان سفیران