گرامر زمان گذشته افعال To be

گرامر زمان گذشته افعال To be

IN THE NAME OF GOD

SAFIRANACADEMY.IR

در زبان انگلیسی برای ساخت جملات گذشته با فعلی از مصدر “بودن” از  was , were استفاده میکنیم.

was بودم،بود      were بودیم، بودید، بودند، بودی

I was 

من بودم

You were 

تو بودی

He was 

     او بود(مذکر)…

She was 

      او بود (مونث)…

It was 

این بود

We were 

ما بودیم

They were 

آنها بودند

برای ساخت جملات مثبت (AFFIRMATIVE یا POSITIVE) در زمان گذشته ، باتوجه به ضمیر مورد استفاده، از فعل TO BE  مناسب استفاده میکنیم. (به بالا دقت کنید)

… + SUBJECT + TO BE

برای ساخت جمله منفی(NEGATIVE) کافیست پس از فعل  TO BE از NOT استفاده کنیم.     

همچنین میتوان بصورت کوتاه شده نیز از آنها استفاده کرد. به جدول زیر توجه کنید.

     NEGATIVE       CONTRACTIONS     

…I was not …            I wasn’t   

…You were not…       You weren’t   

…She was not …       She wasn’t   

…He was not…          He wasn’t   

…It was not…            It wasn’t   

…We were not…        We weren’t   

…They were not…      They weren’t   

جملات سوالی:

برای ساخت جملات پرسشی که در جواب آنها از بله یا خیر استفاده میکنیم ( YES/ NO QUESTION )

کافیست فعل TO BE را ببریم به ابتدای جمله. دقت داشته باشید که در ترجمه این جملات به فارسی در ابتدای جمله از (آیا) استفاده میکنیم.

 ?…Were you  

آیا تو …بودی؟

?…Was she/he/it  

آیا او…بود؟

?…Were they  

آیا آنها … بودند؟

برای ساخت سوالات منفی از NOT پس از فعل مورد نظر استفاده میکنیم.

همچنین از حالت کوتاه شده نیز میتوان استفاده کرد.

?…Were not they …?       Weren’t they   

?…Was not he …?           Wasn’t he   

?…Were not you… ?        Weren’t you   

برای پاسخ(کوتاه) به این گونه سوالات به صورت زیر عمل میکنیم.

Yes, SUBJECT + TO BE .       No, SUBJECT + TO BE + NOT

از CONTRACTIONS که در جملات منفی بالاتر توضیح داده شد نیز میتوان استفاده کرد.

نکته مهم:

در پاسخ به سوالی که با YOU پرسیده میشود، از I یا WE استفاده میکنیم. زیرا  YOU شما (یک یا چند نفر) را مورد خطاب قرار میدهد.

Were you a student? Yes, I was. / Yes, we were. /  No, I wasn’t. / No, we weren’t

0 0 آرا
Article Rating
اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
0 Comments
بازخورد های آنلاین
نمایش تمام نظر ها
0
لطفا نظر دهیدx