اصطلاحات مربوط به تلفن

آقای احمدی، تلفن با شما کار داره.
Mr.Ahmadi, you are wanted on the phone.

الان دستم بنده. میتونم بعدا بهت زنگ بزنم.
I’m right in the middle of something. Can I call you back?

من برمیدارم/ من جواب میدم.
I’ll get it.

نمیخوام پشت تلفن در مورد این موضوع حرف بزنم.
I don’t want to talk about this over the phone.

قطع کن و دوباره بگیر.
Hang up and try again.

این تلفن خرابه.
This telephone is out of order.

پیش شماره ش رو بلدی?
Do you know its area code?

تلفن رو بردار و این شماره رو بگیر.
Pick up the phone and dial this number.

با من در تماس باش.
Keep in touch with me.

بوق آزاد نمی زنه. مشکل چیه?
I can’t hear the dial tone. What’s wrong?

اصطلاحات مربوط به تلفن در انگلیسی

I called about six o’clock
حدود ساعت ۶ تلفن زدم.


He said he’d call me tomorrow
او گفت که فردا به من زنگ می‌زند.


May I ask who’s calling?

می‌توانم بپرسم شما کی هستید؟ (در پشت تلفن).


Can I call you back later?
می‌تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟


Were there any phone calls for me?
آبا هیچ تماس تلفنی‌ای داشتم؟


Where is the nearest phone box ?
نزدیکترین کیوسک باجه تلفن کجاست؟


May I use your phone?
می‌توانم از تلفن شما استفاده کنم؟


I’d like to call up.

می‌خواهم تلفن بزنم.


 Please get me this number

لطفا این شماره را برای من بگیرید.

اصطلاحات مربوط به تلفن در انگلیسی

برای شروع مکالمات تلفنی در انگلیسی :

در حالت رسمی

   ‘Hello’                                                              سلام

‘Good Morning’                                                 صبح بخیر

‘Good Afternoon’                                            بعد از ظهر بخیر

‘This is ___ speaking’                              .سلام…..هستم، بفرمایید

‘Could I speak to ___ please?’             میتونم لطفا با ……..صحبت کنم؟

‘I would like to speak to ___’                       .مایلم با…..صحبت کنم

‘I’m trying to contact ___’                           .می خوام با… صحبت کنم

 

در حالت غیر رسمی

‘Hello’                                                                   سلام

‘Hi, it’s ___ here’                                       .سلام، من …. هستم

‘I am trying to get in touch with ___’        .می خوام با … صحبت کنم

‘Is ___ there please?’                                  آیا … تشریف دارن؟

بعد از شروع تماس و برای دادن اطلاعات بیشتر میتوانید بگویید :

درحالت رسمی

I am calling from ___                                      .از…تماس می گیرم

I’m calling on behalf of ___’                        . از طرف….تماس می گیرم

 

 

حالت غیر رسمی

‘I’m in the post office at the moment, and I just needed ___’

برای صحبت کردن با یک شخص خاص :

در حالت رسمی

‘Hello, this is ___ speaking’                                 .سلام …. هستم، بفرمایید

‘___ speaking, how may I help you?’            هستم،چطور میتونم کمکتون کنم؟ …

 

در حالت غیر رسمی

‘Hello, John’s phone’                                               .سلام ، جان هستم

 

و در ادامه مکالمات :

May I ask who’s calling please?’                                                      ممکنه اسمتون رو بفرمایین ؟

‘Can I ask whom I’m speaking to please?’                     میتونم بپرسم با چه کسی صحبت می کنم؟

‘Where are you calling from?’                                                                 از کجا تماس می گیرید؟

‘Is that definitely the right name/number?’                                این نام / شماره درست شماست؟

‘Could I speak to someone who ___?’                                  می تونم با کسی  صحبت کنم که …؟

‘I would like to make a reservation please’                              .می خوام لطفا یک  رزرو انجام بدهم

‘Could you put me through to extension number ___ please?’

ممکنه لطفا من رو به شماره داخلی….وصل کنید؟

‘Who’s calling please?’                                   شما لطفا؟

‘Who’s speaking?’                                  کی صحبت می کنه؟

‘Who is it?’                                                     شما؟

Whom am I speaking to?                    من با کی صحبت می کنم؟

برای انتقال به کسی و یا منتظر گذاشت پشت تلفن :

‘Could you hold on a moment please’                              ممکنه لطفا یه لحظه گوشی را نگهدارید

‘Just a moment please’                                                                 یک لحظه لطفا

‘Hold the line please’                                                                 لطفا روی خط باشید

‘I’ll just put you through’                                                          الان شما رو وصل میکنم

‘I’ll just transfer you now’                                                  همین الان شما را وصل می کنم

یا

 

‘Hold on a minute’                                                                     یک لحظه گوشی

‘Just a minute’                                                                           یک لحظه گوشی

‘Okay, wait a moment please’                                     بسیار خب ، لطفا یک لحظه منتظر باشید

برای گفتن مشکلات بوجود امده در خط تلفن :

 • The line is very bad.  Could you speak up please?
 • Could you repeat that please?
 • I’m afraid I can’t hear you.
 • Sorry.  I didn’t catch that.  Could you say that again please?

برای ابراز تاسف از عدم اتصال به مقصد :

 • I’m afraid the line’s engaged.   Could you call back later?
 • I’m afraid he’s in a meeting at the moment
 • I’m sorry.  He’s out of the office today / He isn’t in at the moment.
 • I’m afraid we don’t have a Mr/Mrs/Miss … here
 • I’m sorry.  There’s nobody here by that name.
 • Sorry.  I think you’ve dialled the wrong number.
  I’m afraid you’ve got the wrong number
اصطلاحات مربوط به تلفن در انگلیسی
telephoning in english:

مكالمات تلفني به انگليسي:

Hello, who is speaking?

الو، بفرمائيد.
________________________

Hi (This is) Behzad speaking. Is Amir there?

سلام من بهزاد هستم، آيا امير آنجاست؟
 ________________________ 

Just a moment please.

يك لحظه گوشي لطفا.
 ________________________ 

I’m sorry,he’s not here right now.could i take a message?

متاسفم الان اينجا نيست.
(اگر مي خواهيد) من پيغامتان را بگيرم
 ________________________ 

No thanks. I’ll call back.

نه متشكرم. دوباره زنگ مي زنم.
 ________________________ 

Yes,please.

بله لطفا.
 ________________________ 
اصطلاحات مربوط به مکالمات تلفني: 

Sorry, Wrong number

ببخشيد شماره را اشتباهي گرفته ايد.
 ________________________ 

Please hang up the receiver.

لطفاً گوشي را بگذاريد.
 ________________________ 

Please, don’t bother me.

خواهش مي كنم مزاحم نشويد.
 ________________________ 

Ring up again

دوباره تلفن كنيد.
 ________________________ 

I want to make a phone call

مي خواهم تلفن كنم.
 ________________________ 

Give me a ring, please.

لطفاً با من تلفني تماس بگيريد.
 ________________________ 

Excuse me, where is the telephone booth?

ببخشيد باجه تلفن كجاست؟
 ________________________ 

The telephone is out of order

تلفن خراب است
 ________________________ 

Where can I reach you by phone?

چطور مي توانم با شما تلفني تماس بگيرم.
 ________________________ 

I’m right in the middle of something. Can I call you back?

الان دستم بند است. می تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟
 ________________________ 

I think you have the wrong number. I don’t recognize your voice. Who is this?

من فکر می کنم اشتباه گرفتید. من شما را به جا نمی آورم. شما؟
 ________________________ 

Hang up and try again.

قطع کن و دوباره بگیر.
 ________________________ 

We seem to have got a crossed line.

انگار خط روی خط شده است.
 ________________________ 

Did you get my telephone number down?

شماره تلفنم رو نوشتی؟
 ________________________ 

I don’t want to talk about this over the telephone.

نمی خوام پشت تلفن در مورد این موضوع صحبت کنم.
 ________________________ 

Keep in touch with me.

با من در تماس باش.
 ________________________ 

I’ll get telephone.

من تلفن رو جواب می دم.
 ________________________ 

Excuse me, who is calling? This is sara.

ببخشید، شما؟ من سارا هستم
 ________________________ 

We’re talking when suddenly we were cut off.

ما داشتیم صحبت می کردیم که یکدفعه تلفن قطع شد.
 ________________________ 

I cannot hear the dial tone. What’s wrong?

بوق آزاد نمی زند، مشکل چیه؟
 ________________________ 

This telephone is out of order or its systems has broken down.

این تلفن خراب است و یا سیستمش مشکل پیدا کرده است.
 ________________________ 

Do you know its area code?

پیش شماره اش را بلدی؟
 ________________________ 

I’m looking for a public telephone booth.

دنبال یک باجه تلفن عمومی می گردم.
 ________________________ 

Mr Karimi, you are wanted on the phone.

آقای كريمي تلفن با شما کار دارد.
 ________________________ 

Could I speak to Mrs. Parsa on extension 505, please?

می تونم با خانم پارسا، داخلی 505 صحبت کنم؟
 ________________________ 

Hold on please, I’ll just connect you with Mrs. Parsa.

گوشی لطفا، الان شما را به خانم پارسا وصل می کنم.
 ________________________ 

Can I leave a message?

می تونم پیغام بگذارم؟
 ________________________ 

I left my name and number on the answering machine.

من اسم و شماره تلفنم را روی پیغامگیر گذاشتم.

اصطلاحات مربوط به تلفن در انگلیسی
0 0 آرا
Article Rating
اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
0 Comments
بازخورد های آنلاین
نمایش تمام نظر ها
0
لطفا نظر دهیدx